časť teoretického
vyučovania
telocvičňa s posilňovňou
časť praktického
vyučovania
časť školského internátu

  esteticky upravená chodba

Poľnohospodárska výroba záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, ovocinár

Stavebná výroba

Stavebná výroba -murárske práce

Obchodná prevádzka –
práca pri príprave jedál

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Areál OUI v Želovciach je esteticky a vkusne upravený,
pozostáva z niekoľkých častí

Odborné učilište internátne poskytuje pomocou osobitných výchovných a vyučovacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. OUI zabezpečuje komplexný edukačný proces v troch oblastiach: teoretickej, praktickej a mimoškolskej podľa školského vzdelávacieho programu a umožňuje žiakom aby sa mohli kvalifikovane uplatniť vo všetkých sférach života.

Teoretické vyučovanie má k dispozícii klasické učebne, odborné učebne, učebne
s výpočtovou technikou s integrovaným projekčným systémom, audiovizuálnou
technikou a ďalším vybavením umožňujúcim prácu žiakov a pedagógov s IKT.
Súčasťou teoretického vyučovania je aj knižnica, ktorá slúži žiakom ako aj
pedagogickým zamestnancom.
Učebné pomôcky sú súčasťou kabinetných
zbierok. Prostredie interiéru školy je esteticky a vkusne upravené. V priestoroch
a na chodbách školy sú i nformačné a propagačné panely, ako i prezentácie
odborných zručností a výsledkov práce žiakov.

   
Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii kabinety a zborov
ňu. Výchovný poradca má zriadený kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi a sociálnymi zamestnancami.

V priestoroch školy sa nachádza školský internát. V suteréne školy sú žiacke šatne, dielne a garáže. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí.Telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory.Praktické vyučovanie sa realizuje v areáli školy, pracoviská súvybavené dostatočným materiálno-technickým vybavením. Vo vyučovaní využíva najnovšie poznatky a metódy s dôrazom na vedomosti získané v teoretickom vyučovaní.

V priestoroch školy sa nachádza výdajná školská jedáleň s možnosťou odberu celodennej stravy.

Praktický výcvik na OUI  sa zabezpečuje na vlasných pracoviskách, ojedinele aj na zmluvne zabezpečených pracoviskách. Odborný rast žiakov je vhodne dopĺňaný aj formou odborných exkurzií.

Školský internát je súčasťou budovy OUI. Izby pre žiakov sú troj - štvor lôžkové s príslušenstvom. Školský internát spĺňa hygienické kritéria, má k dispozícii klubovňu, modernú kuchynku a počítačovú učebňu s pripojením na internet.

V rámci mimoškolskej činnosti sa využíva školská knižnica, telocvičňa s posilňovňou s možnosťou využitia rôznych druhov športu.(FLOÓRBAL, VOLEJBAL, BASKETBAL, MINIFUTBAL, HÁDZANÁ, STOLNÝ TENIS ......)

Majstri odbornej výchovy usmerňujú žiakov pri jednoduchých pracovných činnostiach tak, aby túto činnosť mohli vykonávať samostatne a osvojili si zručnosti a návyky v daných profesiách. Príprava trvá tri roky a po úspešnom ukoncení štúdia žiaci získavajú výučný list.

   

posilňovňa

Izba v ŠI

OZNAM

baner

Zverejňovanie v zmysle novely OZ č.546/2010


"Dva svety –
realita alebo virtualita“

FB

Harmonogram začiatku školského roku 2021/2022

Výnimka z karantény

Prehlásenie bezpríznakovosti