Projekt

Zdravá duša –

            mladý mozog“

 

„Vďaka grantovému programu

Športujem rád a bezpečne 2017“  OUI v Želovciach získalo grant v hodnote 2000 €.

 

 

Realizácia projektu od 01.decembra 2017 - 31.augusta 2018

Zhrnutie projektu:

 

Zámerom projektu je naplniť sny a potreby našich žiakov. Zlepšiť disciplínu a znížiť konfliktnosť vzájomných vzťahov. Vytvoriť im bezpečný priestor počas prestávok v škole, v exteriéri školského areálu, na hodinách TV, v ŠI počas výchovy mimo vyučovania. Znalosti nás však "chytrými" nerobia, ide o to, ako reagujeme na situácie, ktoré prináša život. Besedami, pravidlami, zakúpením športového náčinia pre prirodzený pohyb v cyklistike, korčuľovaní, chôdzi, turistike, v badmintone, stolnom tenise, v kolektívnej hre Pen-ball či skokoch na švihadle alebo v presnom hádzaní šípok do terča chceme sa vyhnúť každodennej "rutine", aby sme nezačali hrdzavieť.Za mimoriadne dôležité považujeme aj spoločenské kontakty, kolektívnu hru. Cieľovou skupinou sú mladí ľudia do 25 rokov so špecifickými potrebami. Prínosom bude eliminovať predsudky voči rómskej populácii a populácie s mentálnym postihnutím.

Cieľom je prirodzený pohyb a vnútorná motivácia žiakov - bez dôrazu na výkon, nesúťažné športovanie, mať radosť z pohybu.

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu : Jana Koreňová , Andrea Belová

                                           a realizačný tím : Andrea Oravcová,  Katarína Lendvayová

Dobrovoľníci – všetci  zamestnanci OUI v Želovciach sú neoddeliteľnou súčasťou realizačného tímu                                           projektu.


Myšlienkou realizačného tímu projektu

Zdravá duša - mladý mozog"  je :

 

Zamýšľame sa nad budúcnosťou a hľadáme možnosti ďalšieho rozvoja osobnosti našich žiakov, ich efektívnejšieho zapojenia sa do spoločnosti a bežného života medzi intaktnú spoločnosť. Pomocou prirodzenej pohybovej aktivity bicyklovaním, korčuľovaním, hraním kolektívnych hier, turistikou, či nadobúdaním vedomostí o pravidlách cestnej premávky, sa žiak nielen vychováva, ale aj upevňuje si svoje zdravie a zároveň sa pôsobí na jeho psychiku.  Cielene nasmerovaná cieľová skupina bude dosahovať v budúcnosti nielen zlepšené  výsledky týkajúce sa pamäti, ale aj organizačné schopnosti, pohotovosť v rozhodovaní i lepšiu motoriku. Pravidelnými pohybovými aktivitami i v nasledujúcich školských rokoch a šírením osvety bezpečnosti a prevencie, budeme pokračovať aj po ukončení projektu. Spoločnou myšlienkou realizačného tímu je - zo života adolescentov vylúčiť nevhodné aktivity spojené s vandalizmom, alkoholom a drogami.

 

Dobrodružstvo na korčuliach Korčuľovanie v zimných aj v letných mesiacoch. Návšteva zimného štadiónu vo Veľkom Krtíši kde žiaci sa budú učiť korčuľovať.  Mnohí žiaci nemajú možnosť / aj pre nedostatok finančných prostriedkov vyskúšať si zimný šport Korčuľovanie. A preto citlivo a tvorivo reagujeme na podnety našich žiakov čím podporíme mnohostranný rozvoj dieťaťa.- Do tejto aktivity bude zapojených cca 20 - žiakov.

 

Prirodzene športujeme bez dôrazu na výkon - Škola preferuje rovnosť šancí, v ktorej každý žiak môže byť lepším a zodpovedným za svoj rozvoj. Pravidelné aktivity pod dozorom vychovávateľa počas výchovy mimo vyučovania v ŠI v poobedných , večerných hodinách v areáli školy alebo v telocvični - hádzanie šípok, badminton  a stolný tenis, ringo krúžky, skákanie na švihadle, chôdza v teréne i po asfalte,

 

Dobrodružstvo na bicykli Bicyklovanie po cestnej komunikácií aj po teréne.

 

Učíme sa hravo - Spolupráca s centrom voľného času -JUNIOR v Banskej Bystrici - uskutočnenie prednášok, workshopov pre žiakov k témam uvedeným v popise obsahu - spoločne so žiakmi vytvoriť na nástenke k témam bezpečného športovania, pravidlá slušného správania pri športe v duchu fair – play . Kinball - ukážky športovej hry. Zdravý životný štýl. Drogy, alkohol, fajčenie- zorganizovať prednášku s praktickými ukážkami vzniku úrazov pri pohybových aktivitách

 

Kin-ball - kolektívna hra - Aktívnou hrou Naučiť žiakov novú športovú disciplínu Kin-ball. Z počutia usudzujeme, že dnešná mládež to nemá ľahké -neustále sa hľadá a kľučkuje medzi hodnotami. A preto je aj na nás učiteľoch ako ich nasmerujeme. Bezpečné prostredie, rozvoj sebaúcty, sebavedomia, spoznávanie seba, svojich predností rešpektovanie iných či určovanie limitov bude len prínosom pre celú komunitu. Pohyb je prirodzený prostriedok výchovy. Uvedomujeme si, že lopta je pre našu mládež nepostačujúce športové náčinie a preto hľadáme nové možnosti ako zaujať, aby cvičenie bola predovšetkým zábavná hra, ktorú chceme podporiť o netradičné pomôcky.

 

http://www.nds.sk/images/img-loga/Kooperativa_SK_nove.jpg
http://www.nds.sk/images/img-loga/logo_NDS.png