kastiel

História školy .

     Počiatky odborného školstva Želovciach siahajú
do r. 1948, kedy bola zriadená Štátna roľnícka škola.
Od svojho vzniku sa postupne formovala podľa spolo-
čenských potrieb a požiadaviek na vzdelávanie mladej
generácie.

 
   1.9.1998 bolo KÚ v Banskej Bystrici zriadené OU, ktoré poskytuje pomocou osobitných výchovných a vyučovacích metód, prostriedkov a foriem výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutým žiakom v učebných odboroch s upravenými učebnými plánmi. Škola zabezpečuje komplexný výchovno-vzdelávací proces, vrátane ubytovania žiakov v školskom internáte s možnosťou celodenného stravovania vo výdajovej školskej jedálni.          

Škola po stránke personálneho, priestorového zabezpečenia ako i materiálno -technického vybavenia vrátane didaktickej techniky je dobre vybavená. Teoretické vyučovanie sa zabezpečuje vo vyčlenených odborných učebniach a v učebni výpočtovej techniky. Odborný výcvik v učebných odboroch sa zabezpečuje na vlastných, ako i na zmluvne zabezpečených pracoviskách.
Odborné vedomosti a poznatky získavajú žiaci aj prostredníctvom exkurzií, účasťou na výstavách a súťažiach odborných zručností.
Oblasť záujmovej a mimoškolskej činnosti je široká. Škola umožňuje žiakom pracovať pod vedením pedagických zamestnancov v prírodovedných, aranžérskych a záujmovoumeleckých krúžkoch. Rozvoj telovýchovy a športu ako i mimoškolských športových aktivít je možné realizovať v telocvični s posilňovňou.

        Škola organizuje pre žiakov súťaže z  rôznych oblastí a sami sa zúčastňujú v obdobných súťažiach v rámci Slovenska.