Naši žiaci sa v rámci Literárno – umeleckého krúžku, ktorý vedie pani učiteľka PaedDr. Tatiana Lekýrová, zapojili do 7. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy Záložka do knihy spája slovenské školy, ktorý Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlasuje k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc každoročne.

 

Cieľmi tohto projektu sú nadviazanie kontaktov medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tohtoročnú tému: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

 

Našou partnerskou školou sa pri výmene záložiek do knihy stala Spojená škola v Sabinove.

 

Žiaci si v mesiaci október vymenili pestré záložky, ich výrobe predchádzali prezentácie a zaujímavé rozprávania o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

1

2

3

4