Objednávky
a
faktúry
zmluvy

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
logo

Zákon č.546 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony